TRANSPARÈNCIATRANSPARÈNCIA

Segons l'Article 5, punt 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, B.O.E. núm 295 de 10 de desembre:

“La informació subjecta a les obligacions de transparència serà publicada en les corresponents seus electròniques o pàgines web ”

Documentació:

Publicació B.O.E. comptes i informe auditoria 2016