CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ

CONSORCI CASTELL DE SANT CARLES ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

PERFIL DEL CONTRACTANT

12.1

El Consorci Castell de Sant Carles, així com els seus estatuts, van ser constituïts mitjançant conveni subscrit entre el Ministeri de Defensa, Govern Balear, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma, en data 7 d'abril de 1997, donant-li publicitat mitjançant la resolució 104/1997 , de 29 de maig, de la Subsecretaria del Ministeri de Defensa. B.O.E núm 143 de 16 de juny de 1997.

22.2

Per aplicació de la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, El Consorci del Castell de Sant Carles ha estat adscrit a l'AGE, Ministeri de Defensa.

32.3

Segons l'Article 19, punt 9 dels Estatuts del Consorci del Castell de Sant Carles:

“Correspon a la Comissió Permanent: Encarregar, aprovar i contractar tot tipus de projectes, obres, reformes, instal·lacions i serveis, així com la compra i alienació de béns de tota mena, i qualsevol altres contractes encaminats al compliment dels objectius del Consorci, tot això dins dels límits del pressupost anual aprovat.”