CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ

CONSORCI CASTELL DE SANT CARLES ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

PERFIL DEL CONTRACTANT

11.0

INFORMACIÓ:

LLEI 9/2017 de 8 de novembre, CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. Art. 159. Procediment obert simplificat.

S’ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP), la licitació per a la Cafeteria del Castell-Museu de Sant Carles. Tot el procés es realitzarà de manera electrònica a través d’aquesta plataforma PCSP, amb un termini de recepció d’ofertes fins al 2 de desembre de 2019 a les 08.00 hores. L’enllaç a la PCSP és el següent: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QtocUd4KqP1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Com a requisit necessari per poder licitar aquesta contractació es tindrà en compte en Art. 159. 4a, de la citada Llei 9/2017, on especifica que tots els licitadors hauran d'estar inscrits, o, si s'escau justificant de la sol·licitud d'inscripció, en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l'Sector Públic (ROLECE).

22.0

El Consorci Castell de Sant Carles, així com els seus estatuts, van ser constituïts mitjançant conveni subscrit entre el Ministeri de Defensa, Govern Balear, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma, en data 7 d'abril de 1997, donant-li publicitat mitjançant la resolució 104/1997 , de 29 de maig, de la Subsecretaria del Ministeri de Defensa. B.O.E núm 143 de 16 de juny de 1997.

33.0

Per aplicació de la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, El Consorci del Castell de Sant Carles ha estat adscrit a l'AGE, Ministeri de Defensa.

44.0

Segons l'Article 19, punt 9 dels Estatuts del Consorci del Castell de Sant Carles:

“Correspon a la Comissió Permanent: Encarregar, aprovar i contractar tot tipus de projectes, obres, reformes, instal·lacions i serveis, així com la compra i alienació de béns de tota mena, i qualsevol altres contractes encaminats al compliment dels objectius del Consorci, tot això dins dels límits del pressupost anual aprovat.”