CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ

CONSORCI CASTELL DE SANT CARLES ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

PERFIL DEL CONTRACTANT

11.0

INFORMACIÓ:

LLEI 9/2017 de 8 de novembre, CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. Art. 159. Procediment obert simplificat.

Pendent d'adjudicació de la nova contrata del Bar-Cafetería de Sant Carles

.

22.0

El Consorci Castell de Sant Carles, així com els seus estatuts, van ser constituïts mitjançant conveni subscrit entre el Ministeri de Defensa, Govern Balear, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma, en data 7 d'abril de 1997, donant-li publicitat mitjançant la resolució 104/1997 , de 29 de maig, de la Subsecretaria del Ministeri de Defensa. B.O.E núm 143 de 16 de juny de 1997.

33.0

Per aplicació de la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, El Consorci del Castell de Sant Carles ha estat adscrit a l'AGE, Ministeri de Defensa.

44.0

Segons l'Article 19, punt 9 dels Estatuts del Consorci del Castell de Sant Carles:

“Correspon a la Comissió Permanent: Encarregar, aprovar i contractar tot tipus de projectes, obres, reformes, instal·lacions i serveis, així com la compra i alienació de béns de tota mena, i qualsevol altres contractes encaminats al compliment dels objectius del Consorci, tot això dins dels límits del pressupost anual aprovat.”